Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α ́ εξεταστικής περιόδου 2024

Εκδόθηκε από

01/05/2024 14:33

συντονιστικηΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18 έως 22, του ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» (A208), όπως ισχύουν 

2. Την αριθ. πρωτ. 18/19-3-2014 απόφασή της «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α' Εξεταστικής περιόδου 2024» (ΦΕΚ Γ 938, 1047). 

3. Την αριθ. πρωτ. 23/28.3.2014 απόφασή της «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α ́ Εξεταστικής περιόδου 2024» 

4. Το αριθ. πρωτ. 669/27.3.2014 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου 

Πάγου 

5. Το αριθ. πρωτ. 2300/28.3.2014 έγγραφο της Εισαγγελέως του 

Αρείου Πάγου 

6. Το αριθ. πρωτ. Γ326/1.4.2024 έγγραφο της Προέδρου του 

Συμβουλίου της Επικρατείας 

7. Την από 17-4-2024 απόφασή της 

8. Τον ορισμό, από τους αναφερόμενους Προέδρους Δικηγορικών 

Συλλόγων των αναπληρωτών τους

Αποφασίζουμε 

Συγκροτούμε, κατ' άρθρο 20 περ. α' ν. 4194/2013, την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για το διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α' Εξεταστικής περιόδου 2024.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας