Τροποποιήσεις Κώδικα Δικηγόρων

Εκδόθηκε από

11/05/2020 14:54

** Ο Κώδικας Δικηγόρων (ν.4194/2013) , από το χρόνο ισχύος του, απεδείχθη ότι δεν αντιμετωπίζει με λυσιτελή τρόπο σειρά ζητημάτων, που αφορούν στην ρύθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος , με συνέπεια να απαιτείται συνολική αναδιαμόρφωσή του, η οποία , όμως, όπως είναι προφανές, απαιτεί ικανό βάθος χρόνου. 

Το δικηγορικό σώμα, δια των θεσμικών του οργάνων, έκρινε ως αναγκαία την άμεση προώθηση προς ψήφιση  συγκεκριμένων τροποποιήσεων του Κώδικα  για την άρση επειγουσών δυσλειτουργιών και την αποσαφήνιση διατάξεων, επιφυλασσόμενο να καταθέσει τη  συνολική του πρόταση, αφού ολοκληρώσει τη σχετική διαβούλευση, η οποία έχει ήδη  δρομολογηθεί με την συγκρότηση των σχετικών Επιτροπών.

Τα προς άμεση τροποποίηση θέματα συζητήθηκαν σε επανειλημμένες συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων του δικηγορικού σώματος (Συντονιστική Επιτροπή- Αρτα 11-12.10.2019, Ολομέλεια- Λάρισα 2.11.2019, Συντονιστική Επιτροπή- Αθήνα 22.11.2019, Συντονιστική Επιτροπή- Αθήνα 10.1.2020, Ολομέλεια- Αθήνα 11.1.2020).Ενόψει της προγραμματισμένης κατάθεσης σχετικού σχεδίου νόμου για τις αρχές του 2020. Στη συνέχεια, μετά την αναβολή κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου, λόγω της πανδημίας , ολοκληρώθηκαν οι σχετικές συζητήσεις  και η λήψη αποφάσεων  στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής – 7.5.2020  και της  Ολομέλειας -8.5.2020, επικείμενης της κατάθεσης σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης  στις επόμενες ημέρες και μετά τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώπιον της Ολομέλειας, κατά τη συνεδρίαση στις 21.4.2020, ότι θα εξετάσει προς ένταξη  τα θέματα αυτά σε σχέδιο νόμου που θα καταθέσει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, εφόσον όμως υπάρξει προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας για όλες τις προτεινόμενες διατάξεις.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν ιδίως:

-Στην ανάληψη από την Ολομέλεια του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων, αντί του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που τον διενεργεί μέχρι σήμερα, καθώς η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία έχει εμφανίσει πολλά προβλήματα.

-Στους έμμισθους δικηγόρους και ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στη  νομική φύση της έμμισθης εντολής, στις αμοιβές, στις άδειες απουσίας και  στην προστασία της μητρότητας, όπως και σε  θέματα που άπτονται της αποζημίωσης / καταγγελίας της σύμβασης έμμισθης εντολής.

- Σε ζητήματα αμοιβών και ιδίως  στην αύξηση του γραμματίου για την έκδοση διαταγής πληρωμής αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου στα 140 ευρώ και στη ρητή πρόβλεψη για μη υποχρέωση υποβολής γραμματίου,  σε περίπτωση παραίτησης από το δικόγραφο.

- Σε ζητήματα πειθαρχικού δικαίου, ιδίως στη συγκρότηση των πειθαρχικών τμημάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε περιπτώσεις φερόμενης τέλεσης ποινικού αδικήματος.

- Σε εκλογικά θέματα και ιδίως στην  απαγόρευση του δικαιώματος εκλογής των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις αμέσως επόμενες, μετά τη λήξη της θητείας τους, εκλογές και στην  κατάργηση των περιορισμών στις θητείες Προέδρων και μελών ΔΣ σε Συλλόγους με μέχρι 400 μέλη, λόγω αδυναμίας συγκρότησης των οργάνων διοίκησής τους.

- Σε θέματα αξιολόγησης και επάρκειας και ιδίως για την αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων από αποφοίτους αλλοδαπών πανεπιστημίων διετούς φοιτήσεως και διαχωρισμό αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Επάρκειας και Αξιολόγησης.

- Στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους Συλλόγους νησιωτικών περιοχών (λειτουργία οργάνων ΓΣ, ΔΣ, Πειθαρχικά Συμβούλια ), λόγω των συγκοινωνιακών και άλλων ιδιαιτεροτήτων.

- Στη διευκρίνηση ότι τα εκλογικά κωλύματα που αφορούν τα πρόσωπα διοικήσεως των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δεν επεκτείνονται στα αιρετά μέλη των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα.

Στο επισυναπτόμενο παρατίθενται αναλυτικά και με αύξουσα σειρά, κατά την αρίθμηση του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Συνημμένα

 tropopoiiseis_kodika_dikigoron.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας