Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου για τα μέτρα προστασίας των δικηγόρων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Εκδόθηκε από

14/04/2020 17:07

**Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη και τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, Πάτροκλο Γεωργιάδη, για τα επιβεβλημένα μέτρα προς προστασία των δικηγόρων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής, ως εστάλη, έχει ως εξής:


Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Η αιφνίδια έλευση της Πανδημίας (Covid-19) στο Ελληνικό έδαφος και η έκτακτη λήψη Κυβερνητικών μέτρων προς διασφάλιση πρωτίστως της υγείας των πολιτών αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Κράτους, καθιστούν επιβεβλημένη και αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων, για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμέ-νων Διοικήσεων της χώρας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έχει παρέμβει προς τους αρμόδιους φορείς με συναντήσεις και προτάσεις/λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαρκώς πληθαίνουν και μεταλλάσσονται. Στο πρόσφατο παρελθόν κατά την ανάληψη των καθηκόντων της Κυβέρνησης εκθέσαμε εκ νέου γραπτώς τα προς επίλυση ζητήματα.

Στην παρούσα συγκυρία, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διασφάλιση της υγείας των συναλλασσομένων, με τη χρήση και αξιοποίηση μέσων της τεχνολογίας της πληροφορικής ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή τρόπου κριθεί πρόσφορο, για την κατά το δυνατόν απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των εξουσιοδοτημένων δικηγόρων, ακόμη και στις περιπτώσεις μεμονωμένων κατηγοριών ή περιπτώσεων με την σχετική έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως αυτό, ήδη, προβλέπεται από τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014 άρθρο 7 παρ.3).

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση για τις συναλλαγές που τελούν σε εκκρεμότητα (π.χ. εκκρεμεί αιτήματα ορισμού ραντεβού χορήγησης/ανανέωσης αδειών διαμονής και ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, προθεσμίες κατάθεσης συμπληρωματικών εγγράφων κλπ) και εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου με καταληκτική ημερομηνία για την απρόσκοπτη άσκηση διοικητικών ή δικαστικών δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών (π.χ. παραλαβή αδειών διαμονής, ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, απορριπτικών αποφάσεων, κατάθεση αιτήσεων θεραπείας και παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης κλπ) μέρος των οποίων ακόμη και η λήψη των έκτακτων μέτρων τα εξαιρεί από την εφαρμογή τους (ακυρωτική διαδικασία, προσωρινή δικαστική προστασία με προσωρινή διαταγή αναστολής διοικητικών μέτρων, αντιρρήσεις κατά της κράτησης).  

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την δυσκολία της συγκυρίας, Σας δηλώνουμε ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας, για κάθε δυνατή συνεργασία που σκοπό θα έχει πρωτίστως της διασφάλιση της υγείας όλων των εμπλεκομένων, καθώς και την ομαλή εξυπηρέτηση των δικηγόρων και των πολιτών τρίτων χωρών κατά την άσκηση των καθημερινών τους καθηκόντων και δικαιωμάτων τους.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας