Συνάντηση του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων με το Προεδρείο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Εκδόθηκε από

14/05/2018 14:25

Με το προεδρείο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, αποτελούμενο από την Πρόεδρο της Ένωσης, κ. Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., τον Αντιπρόεδρο, κ. Παναγιώτη Δανιά, Εφέτη Δ.Δ., τον Γεν. Γραμματέα, κ. Βασίλειο Φαϊτά, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., την Ταμία, κ. Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και το μέλος κ. Νικόλαο Δρακόπουλο, Πρωτοδίκη Δ.Δ.,

συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και του ΔΣΑ, κ. Δημήτρης Βερβεσός.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι προοπτικές βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου της διοικητικής δίκης.

Ειδικότερα:

1. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Κοινής Επιτροπής με εκπροσώπους του δικαστικού και δικηγορικού σώματος, με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για  την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών της και την σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για τις σχέσεις των δικηγόρων με τους διοικητικούς δικαστές. 

2. Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας έθεσε το ζήτημα της δυνατότητας λήψης μέτρων προσωρινής δικαστικής προστασίας, όχι μόνον σε περιπτώσεις πρόδηλης βασιμότητας, που εφαρμόζεται νομολογιακά με ιδιαίτερη αυστηρότητα, αλλά και σε περιπτώσεις απλής πιθανολόγησης του βασίμου, συνεκτιμωμένης και της βλάβης.

3. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας έθεσε προς τους διοικητικούς δικαστές ζητήματα βελτίωσης της καθημερινής άσκησης δικηγορίας στα διοικητικά δικαστήρια και συγκεκριμένα αιτήθηκε να θεσμοθετηθούν:

α) Δικαίωμα λήψης αντιγράφων των απόψεων της διοίκησης και των λοιπών στοιχείων του φακέλου του αντίδικου Δημοσίου ή τρίτου και αντιστρόφως. 

β) Γνωστοποίηση της κλήσης προς συζήτηση και στον αιτούντα/προσφεύγοντα, τόσο στις ακυρωτικές διαφορές όσο και στις διαφορές ουσίας και με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει σήμερα.

Τα ανωτέρω (υπό α’ και β’) αιτήματα του δικηγορικού σώματος έτυχαν επί της αρχής θετικής αντιμετώπισης από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών.

Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα και τα μέρη εξέφρασαν την ελπίδα για την άριστη και αποτελεσματική συνεργασία τους στο μέλλον, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινής Επιτροπής για τα θέματα διοικητικής Δικαιοσύνης.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας