Κατατέθηκε υπουργική τροπολογία για τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που δεν εκφωνούνται κατά την τρέχουσα μερική αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων

Εκδόθηκε από

15/11/2020 19:50

** Kατατέθηκε στη Βουλή η υπ’ αριθ. 556/34/13.11.2020 τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αντικείμενο τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που δεν εισάγονται προς συζήτηση κατά την τρέχουσα περίοδο αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

 Ο επαναπροσδιορισμός θα γίνει με ευθύνη των δικαστικών σχηματισμών, αζημίως για τους διαδίκους (χωρίς νέα κλήση) και θα ξεκινήσει από τώρα για όλες τις υποθέσεις της τρέχουσας περιόδου αναστολής, χωρίς να αναμένεται, όπως στην προηγούμενη περίοδο αναστολής, η πλήρης επαναλειτουργία των δικαστηρίων.

 Οι δικηγόροι θα ενημερώνονται για τον επαναπροσδιορισμό από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και από το σύστημα solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της τροπολογίας :

Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4899), µε την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως µε πράξη του Προέδρου του Τµήµατος ή του δικαστή, ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντοµη διαθέσιμη δικάσιμο.

Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεµα, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραµµατέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συμβουλίου του κράτους τη νέα δικάσιμο µε το οικείο πινάκιο ή έκθεµα, εφόσον συμπεριλαµβάνει τέτοιες υποθέσεις.

Με πρωτοβουλία επίσης του γραµματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος µε αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 556/34/13.11.2020 Τροπολογία - Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμµικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθµίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις»

Συνημμένα

 tropologia-epanaprosdiorismos.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας