Επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στους ευρωπαίους ομολόγους του και στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου (CCBE) με θέμα την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της νομικής βοήθειας με ευρωπαϊκούς πόρους

Εκδόθηκε από

01/05/2020 16:16

** Επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, στους Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων των ευρωπαϊκών κρατών και στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Δικηγορικού Συλλόγου (CCBE), με θέμα την ενίσχυση του θεσμού της νομικής βοήθειας και με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, ο θεσμός της νομικής βοήθειας, που μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, πρέπει να ενταχθεί στην ήδη εγκεκριμένη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για την επανεκκίνηση της οικονομίας και, συνεπώς, να χρηματοδοτηθεί και από ενωσιακούς πόρους.

Τούτο επιτάσσει η αλληλεγγύη προς τους πιο αδύναμους οικονομικά ευρωπαίους συμπολίτες μας, των οποίων η πρόσβαση στη δικαιοσύνη δυσχεραίνεται ουσιωδώς, λόγω της οικονομικής κρίσης. Νομικό θεμέλιο είναι το άρθρο 122 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (που μεταξύ άλλων ορίζει ότι το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να θεσπίζει, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης).

Στο πνεύμα αυτό, ο Ευρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος (CCBE) πρέπει να συγκροτήσει συγκεκριμένη πρόταση, στο επίκεντρο της οποίας θα βρίσκεται η αναβάθμιση του θεσμού της νομικής βοήθειας και η αφιέρωση σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων σε αυτόν. Ο Πρόεδρος της της Ολομέλειας προτείνει προς τούτο τη συγκρότηση, με ευθύνη του Προεδρείου της CCBE, ad hoc Επιτροπής που θα έχει ως αποστολή τη συγκεκριμενοποίηση της πρότασης του CCBE προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για την ενωσιακή χρηματοδότηση της νομικής βοήθειας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ως εστάλη (στη γαλλική γλώσσα).

Συνημμένα

 lettre_du_batonnier_des_barreaux_grecs_mr._dimitris_vervesos_2020_4_30.pdf

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας