Ενημερωτικό Σημείωμα: Έκδοση ΠΝΠ της 13.4.2020 (ΦΕΚ Α’ 84)

Εκδόθηκε από

14/04/2020 17:04

**

 Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ της 13.4.2020 (ΦΕΚ Α’ 84/13.4.2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». 

Με το άρθρο πρώτο της άνω ΠΝΠ επεκτείνονται τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη ως άνω μέτρων οικονομικής ενίσχυσης θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με το άρθρο τρίτο της ίδιας ΠΝΠ προβλέπεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ το ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25%.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη εφόσον εξοφληθεί ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α ́ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Τέλος, με το άρθρο  46ο, που αφορά την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, προβλέπεται ότι η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται στις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, που εκδόθηκαν κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), δεν καταλαμβάνει την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με αντικείμενο πράξεις που διώκονταν αυτεπαγγέλτως, για τη δίωξη των οποίωναπαιτείταιέγκληση.


Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομικών της 14.4.2020

Σύμφωνα με το από 14.4.2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, προωθείται παρέμβαση του Υπουργείου «με την οποία επεκτείνεται το μέτρο της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και σε επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήμερα».

Όλα τα ανωτέρω τελούν πάντα υπό τον όρο έκδοσηςτων αναγκαίων κανονιστικών πράξεων (ΚΥΑ) με τις οποίες θα καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης.


--- Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ΠΝΠ,όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
--- Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Συνημμένα

 fek_a_84.pdf

 

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας