Απρόσφορη απόπειρα υποκατάστασης των θεσμικών οργάνων του κλάδου

Εκδόθηκε από

02/08/2023 09:56

ολομελιαΗ Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
1. Οι θέσεις του δικηγορικού σώματος στα ζητήματα που άπτονται της απονομής της Δικαιοσύνης και της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος διαμορφώνονται με αποφάσεις των θεσμικών του
οργάνων (Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, Συντονιστική Επιτροπή, Δικηγορικοί Σύλλογοι), κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.
Τις θέσεις αυτές γνωστοποιήσαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης,κατά τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής στις 20-7-2023 στην Κατερίνη και ήδη μετά την από 26-7-2023 απόφαση της Ολομέλειας
έχουν συγκροτηθεί Επιτροπές για περαιτέρω επεξεργασία.
2. Στο πλαίσιο αυτό, σχετικές προτάσεις συναδέλφων ή συλλογικών δικηγορικών φορέων είναι ευπρόσδεκτες και πρέπει να τίθενται υπόψη των αρμοδίων θεσμικών οργάνων μας.
Πρόσφατες πρωτοβουλίες σωματείων του Αστικού Κώδικα, με επιστημονική δράση στο χώρο του ποινικού δικαίου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν τα θεσμικά όργανα του δικηγορικού σώματος και δεν μπορούν να αναπτύσσονται εκτός αυτών.
Η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί συλλογική, συντονισμένη και θεσμική παρέμβαση. Προσωπικές συνδικαλιστικές και πολιτικές σκοπιμότητες δεν χωρούν στον αγώνα που δίνουμε καθημερινά. Το εμείς,
πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι υπερτερεί του εγώ.

Bar-Elections
Portal Redirection
Isocrates
Guide

Αλλαγή γλώσσας